باسمه

 

 

 

لطفا خندیده نفرستید! بخشی از این نوشته را که اصلش در BBC است، بخوانید.

«... همزمان با اين، دستور زبان تاجيکی از دستور زبان روسی نسخه برداری شد، به زبان شماره افزون واژه های بيگانه تبار از زبانهای روسی و ازبکی و همچنين واژه های بين المللی بدون ضرورت (چرا که در فارسی مرادفهای بيشتر آنها وجود دارد) داخل شد.

اينچنين با گناه اهل قلم آن سالها در زير نقاب «دمکراتانی» در زبان فعلهای ترکيبی فعلی مانند «شده ماند» به جای «شد»، «خنديده فرستاد» به جای «خنديد»، «کشيده پرتافت» به جای «کشيد» و غيره؛ صفتهای فعلی ساخته مانند «کتاب می خواندگی من» يا «کتاب خوانده ايستادگی من» به جای «کتابی که من می خوانم»، «نقل کرده می دادگی من» به جای «نقل می کنم» و غيره پيدا شدند.»

ای کورش علیانی آسوده مخواب!

 

  
نویسنده : ج ; ساعت ٧:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱٤