باسمه

 

 

با خاموشی خط ۶۳ ما موافقت نکردند. امکان متوقف کردن کار هم تقريبا وجود ندارد.امروز رفته بودم ديسپاچينگ. گفتند با توجه به اينکه خط ۲۳۰ را برای ما خاموش می کنند، اگر ۶۳ را هم خاموش کنند بخشی از شهر بی برق می شود. گفتم خوب چند ساعت بی برقی کسی را نکشته. گفت اوضاع شهر را که می دانيد.نميشود.(ديروز دوباره سر قرض الحسنه ها شلوغ کاری شده بود.ساعت ۶ صبح که ميرفتم صف کيلومتری را جلوی در قرض الحسنه ها ديده بودم. تمام شب آنجا ايستاده بودند.) گفتم تا حالا به خاطر انتخابات همه درها بسته بود. حالاکه همه چيز به خوبی تمام شده.گفت نه نمی شود ممکن است شهر شلوغ شود.

   گفتم خط ۶۳ سه جا با ۲۳۰ ما تلاقی دارد. کافی است موقع کار بچه های ما، يکی از پرس های سيم گارد بشکند کما اينکه تا حالا دو بار شکسته. ان وقت می دانيد ۶۳ کيلو ولت برق چه هنرنمايی ها که نمی کند؟

خودم هم نمی دانم! مرد مهربانی بود. گفت ببين! دست ما نيست. اوضاع اينجوريست. نميشود خطر کرد. نبايد بهانه دست کسی بيافتد.

آمدم بيرون. فکر می کردم که چه اوضاع دلخور کننده ای! همه از هم می ترسند.

 

   

 

  
نویسنده : ج ; ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٤